kalendarz imprez

aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu - Zorganizowanie trzech konferencji

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

ZORGANIZOWANIE TRZECH KONFERENCJI

Numer referencyjny: WJM.271.8.2018

Numer ogłoszenia w BZP: 545284-N-2018 z dnia 16.04.2018r.

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usługi przygotowania, przeprowadzenia, organizacji i kompleksowej obsługi trzech dwudniowych konferencji gospodarczo-inwestycyjnych pod nazwą: „Mazury to Biznes"- w ramach projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr RPWM.01.04.01-28-0003/17-00 z dnia 30.06.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK do szkół gmin Mikołajki, Giżycko, Miłki

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

„Dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK do szkół gmin Mikołajki, Giżycko, Miłki”

Numer referencyjny: WJM.271.9.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się na terenie gmin Mikołajki (SP Woźnice, Gimnazjum w Mikołajkach), Giżycko (SP Upałty, Gimnazjum Bystry), Miłki (SP Rydzewo, SP Miłki, Gimnazjum w Miłkach). Zamówienie obejmuje transport sprzętu na miejsce przeznaczenia oraz konfigurację i uruchomienie zakupionego wyposażenia wraz z montażem niezbędnych odcinków sieci.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia przekraczającej kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 2018/S 073-161469 - 2018.04.14

Załączniki:

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 

ZMIANY I MODYFIKACJE

Informacja o zmianie SIWZ - 2018.04.20

SIWZ - 2018.04.20

Załączniki do SIWZ - 2018.04.20

Sprostowanie / Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (Nr 2018/S 079-176548) - 2018.04.24

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania i odpowiedzi - 2018.05.16

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 2018.07.27

Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowa organizacja misji gospodarczych

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA MISJI GOSPODARCZYCH

Numer referencyjny: WJM.271.10.2018

Numer ogłoszenia w BZP: 545078-N-2018 z dnia 13.04.2018r.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa merytoryczna i logistyczna organizacja 15 przyjazdowych misji gospodarczych, w tym zapewnienie wiz przyjazdowych, jeśli są konieczne, dla przedsiębiorców z Rosji, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Danii, Szwecji i Niemiec, oraz dla co najmniej jednego dziennikarza z każdego kraju tamtejszej prasy gospodarczej, przedstawiciela Instytucji Otoczenia Biznesu, Instytucji zrzeszających przedsiębiorców, branżowych izb gospodarczych, klastrów, a także oraz organizacja promocji obszaru KWJM w zagranicznych mediach (prasa, Internet).- w ramach projektupn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr RPWM.01.04.01-28-0003/17-00 z dnia 30.06.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu-Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 

 

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida – miasto przy ul. Guzianka (link do ogłoszenia)

 

Dotyczy projektu: "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap I - budowa śluzy Guzianka II, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie- Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego.

 

Szacowanie kosztu wykonania usługi polegającej na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu

 

SZACOWANIE KOSZTU WYKONANIA USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PEŁNIENIU FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 zaprasza do złożenia szacunku kosztu realizacji usługi, której przedmiotem jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. "Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej" Etap I, II, III i IV. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

zobacz wszystkie