kalendarz imprez

aktualności

Zaproszenie do wspólnej realizacji projektów w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO Woj. W-M

Zaproszenie do wspólnej realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej 2: Kadry dla gospodarki, Działania 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020  działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 ze zm.), zaprasza do składania ofert na pełnienie roli partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej 2: Kadry dla gospodarki, Działania 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, którego Wnioskodawcą będzie Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie, a Partnerami (obok wyłonionego w ramach niniejszego zaproszenia) Powiat Giżycki, Powiat Mrągowski oraz Gmina Giżycko (oddzielnie dla szkół: I LO Mrągowo, SP BAZA Mrągowo, II LO Giżycko, SP Bystry, SP Wilkasy).

Zadaniem partnera będzie organizacja i prowadzenie zajęć / szkoleń dla nauczycieli oraz wsparcia szkół w zakresie doskonalenia umniejętności cyfrowych w wykorzystywaniu pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych). Zadaniem partnera projektów będzie również organizacja i prowadzenie cyklicznych warsztatów dla rodziców, których celem jest włączenie rodziców/opiekunów uczniów w proces edukacji wykorzystujący TIK. Od partnera oczekuje się doświadczenia w przedmiocie wskazanych zadań. Partner zostanie włączony w przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów, a następnie ich wspólne przeprowadzenie i rozliczenie. Szczegóły współpracy normować będą stosowne umowy partnerskie.

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki w terminie do dnia 15.12.2017 r. do godz. 11.15.

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Poniżej informacja o wyłonieniu Partnera do wspólnej realizacji projektów

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 informuje, że do wspólnej realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2:Kadry dla Gospodarki, Działania 2.2.: Podniesienie oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów został wyłoniony Partner:Stowarzyszenie Miasta w Internecie ul. Krakowska 11A, 13 – 100 Tarnów, NIP 8732741303; REGON 850542303.

Cel działalności wyłonionego Partnera jest zgodny z celami partnerstwa. Partner wykazuje doświadczenie i wiedzę w realizacji projektów zgodnych z założeniami projektów, które planuje się do wspólnej realizacji w wyniku ich wyboru i udzielenia dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Partner zostanie zaangażowany do wspólnego przygotowania i złożenia wniosków o dofinansowanie projektów i późniejszej ich realizacji. Cele projektów to podniesienie szans edukacyjnych i wzrost kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych kształtujących i rozwijających kompetencje cyfrowe z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń, podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi TIK oraz podniesienie umiejętności wychowawczo-pedagogicznych rodziców. Partner w sposób bezpośredni zostanie zaangażowany w zadania dot. zajęć / szkoleń dla nauczycieli, wsparcia szkół i ich dyrektorów oraz organizację i przeprowadzenie warsztatów dla rodziców.

W celu wspólnej realizacji projektu zostaną zawarte Umowy partnerstwa pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 (Wnioskodawca), Stowarzyszeniem Miasta w Internecie (Partner) oraz Powiatem Mrągowskim (Partner) – w zakresie I LO Mrągowo, Szkoły Podstawowej w Zespole Oświatowo-Sportowym „BAZA” w Mrągowie, Powiatem Giżyckim (Partner) – w zakresie II LO Giżycko, Gminą Giżycko (Partner) – w zakresie SP Bystry, SP Wilkasy.

Umowy zostaną zawarte oddzielnie dla każdej szkoły.

Mikołajki dn. 22.12.2017 r.