kalendarz imprez

aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - BUDOWA 2 MIEJSC OBSŁUGI ROWERZYSTÓW (MOR) ORAZ 2 WIEŻ WIDOKOWYCH NA TRASIE MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

BUDOWA 2 MIEJSC OBSŁUGI ROWERZYSTÓW (MOR) ORAZ 2 WIEŻ WIDOKOWYCH NA TRASIE MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

Numer referencyjny: WJM.271.9.2019

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 608904-N-2019 z dnia 11.10.2019r.

 

Przedmiotem zamówienia: budowa 2 Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) oraz 2 wież widokowych na trasie Mazurskiej Pętli Rowerowej.

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 608904-N-2019

ZAŁĄCZNIKI

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 25a ust. 1 PZP – załącznik nr 1

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 PZP. – załącznik nr 2;

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 3;

Wzór umowy– załącznik nr 4;

Wzór oferty – załącznik nr 5;

Wykaz robót – załącznik nr 6 + Wykaz osób– załącznik nr 7;

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 8;

Dokumentacja projektowa + Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 9 + Załącznik 10);

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zmianie ogłszenia 28.10.2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert 28.10.2019 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

zawiadomienie o unieważnieniu Cz. 2 Et. III

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

zawiadomienie o wyborze Cz. 1 Et. I