kalendarz imprez

aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD INWESTYCJĄ PN "BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ " ETAP II"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD INWESTYCJĄ PN. "BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ " ETAP  II"

Numer referencyjny: WJM.271.5.2019

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 531077-N-2019 z dnia 29.03.2019r.

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją pn. „Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej” Etap II.

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 531077-N-2019

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 25a ust. 1 PZP – załącznik nr 1

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 PZP. – załącznik nr 2

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 3

- Wzór oferty – załącznik nr 4

- Wzór umowy– załącznik nr 5

- Wykaz osób - załącznik nr 6

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert 08.04.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty - 30.04.2019