kalendarz imprez

aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZAPROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE, UTWORZENIE (BUDOWA) ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU INFORMACJI GOSPODARCZEJ (SIG) DLA KWJM

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

ZAPROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE, UTWORZENIE (BUDOWA) ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU INFORMACJI GOSPODARCZEJ (SIG) DLA KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (KWJM)

Numer referencyjny: WJM.271.2.2019

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 518341-N-2019 z dnia 26.02.2019r.

Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie, przygotowanie, utworzenie (budowa), wdrożenie i utrzymanie Systemu Informacji Gospodarczej (SIG) dla Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (KWJM) – w ramach projektupn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr RPWM.01.04.01-28-0003/17-00 z dnia 30.06.2017r.

Projekt realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z 11 samorządami z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, tj. Gminą Miasto Giżycko, Gminą Giżycko, Gminą Miłki, Gminą Orzysz, Gminą Ruciane-Nida, Gminą Mikołajki, Gminą Miasto Mrągowo, Gminą Mrągowo, Gminą Ryn, Gminą Węgorzewo, Gminą Pisz.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 518341-N-2019 z dnia 26.02.2019r.

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

-      Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1

-      Wzór umowy - Załącznik nr 2

-      Formularz ofertowy - Załącznik nr 3

-      Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia- Załącznik nr 4

-      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 5

-      Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 6

-      Wykaz wykonanych usług, jako potwierdzenie spełniania wymagań SIWZ - Załącznik nr 7

-      Wykaz osób którymi dysponuje wykonawca do realizacji zamówienia - - Załącznik nr 7 a

-      Wzór oświadczenia w zakresie udostępnienia zasobów przez inne podmioty - Załącznik nr 8

      -      Wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Załącznik nr 9

 

PYTANIA / ODPOWIEDZI, ZMIANY I MODYFIKACJE

Pytania / Odpowiedzi, Zmiana treści SIWZ / Zmiana treści ogłoszenia - 2019.03.08

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2019.03.08

 

WYBÓR OFERT

Informacja z otwarcia ofert

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2019.04.16

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 07.05.2019