kalendarz imprez

aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie nadzoru autorkiego nad inwestycją pn "Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej" Etap I, II, III i Iv

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD INWESTYCJĄ PN. "BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ " ETAP I, II, III, IV

Numer referencyjny: WJM.271.3.2019

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 516371-N-2019 z dnia 20.02.2019r.

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją pn. „Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej” Etap I, II, III i IV.

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 516371-N-2019

 

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 25a ust. 1 PZP – załącznik nr 1

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 PZP. – załącznik nr 2

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 3

- Wzór oferty – załącznik nr 4

- Wzór umowy– załącznik nr 5

- Wykaz osób - załącznik nr 6

 

PYTANIA/ODPOWIEDZI, ZMIANY I MODYFIKACJE

Pytania i odpowiedzi 26.02.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.02.2019 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.03.2019r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

Zawiadomienie o unieważeniu (zadanie nr 1 - Etap II MPR) z dnia 06.03.2019r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty (Etap I, III i IV) z dnia 15.03.2019 r