kalendarz imprez

aktualności

Integracja portalu E-usług z systemem EZD PUW oraz Systemami Dziedzinowymi wraz ze świadczeniem usługi wsparcia i serwisu w zakresie integracji dla projektu pn. Cyfrowe Mazury

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Numer referencyjny: WJM.271.18.2018

Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności 1145830 z dnia 2018-10-26 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania konkurencyjnego. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania kwotę poniżej wyrażonej w złotówkach równoważności kwoty 30 000 euro, zatem zamówienie jest realizowane na podstawie Kodeksu Cywilnego.  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczgółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAŁĄCZNIKI do SOPZ

Zał. 1 - wykaz systemów dziedzinowych

Zał. 2 - specyfikacja API

Zał. 3 - EZD API

OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności 31.10.2018

Ogłoszenie o wybranym Wykonawcy 20.11.2018

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

Zał. 1 - formularz ofertowy

Zał. 2a - oświadczenie - wykluczenie

Zał. 2b -oświadczenie - warunki udziału

Zał. 3 - wykaz usług

Zał. 4 - wzór umowy

    zał. 1 do umowy

Zał. 5 - oświadczenie - grupa kapitałowa

Klauzula informacyjna dot. RODO

ZMIANA ZAŁĄCZNIKÓW

Zał. 1 do ogłoszenia - formularz ofertowy 31.10.2018

Zał. 2 do ogłoszenia - oświadczenie - warunki udziału 31.10.2018

UWAGA:

Zał. 2 a oraz Zał 2 b zostały usunięte z ogłoszenia

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie 31.10.2018

Odpowiedź 31.10.2018

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE OFERTY

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze oferty najkorzystniejszej