kalendarz imprez

aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu - Promocja projektu pn. "Cyfrowe Mazury"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Promocja projektu pn. Cyfrowe Mazury

 

Numer referencyjny: WJM.271.17.2018

Numer ogłoszenia w BZP 618050-N-2018 z dnia 2018-09-19 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 618050-N-2018 z dnia 2018-09-19 r.

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ

- Załączniki do SIWZ

  1. Załącznik Nr 1.  Formularz oferty.

  2. Załącznik Nr 2. Opis przedmiotu zamówienia.

  3. Załącznik Nr 3. Wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

  4. Załącznik Nr 4. Wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

  5. Załącznik Nr 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

  6. Załącznik Nr 6. Wykaz usług.

  7. Załącznik Nr 7. Wzór umowy.

  8. Załącznik Nr 8. Wykaz partnerów projektu

 

ZMIANY I MODYFIKACJE

Zmiana SIWZ i odpowiedzi 25.09.2018

Załącznik Nr 3 do SIWZ zmiana 25.09.2018

Załącznik Nr 7 do SIWZ zmiana 25.09.2018

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - BZP

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - publikacja BZP 26.09.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert - 01.10.2018 (data publikacji: 02.10.2018)

INFORMACJA O POPRAWIENIU OCZYWISTEJ OMYŁKI

Informacja o poprawieniu oczywistej omyłki

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert BZP - 21.11.2018