kalendarz imprez

aktualności

Dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK do szkół: Gmina Giżycko - SP Bystry i SP Wilkasy, Powiat Mrągowski – SP ZOS „BAZA” Mrągowo i I LO oraz Powiat - Giżycki II LO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

„Dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK do szkół: Gmina Giżycko - SP Bystry i SP Wilkasy, Powiat Mrągowski - SP ZOS "BAZA" Mrągowo i I LO oraz Powiat Giycki - II LO”

Numer referencyjny: WJM.271.15.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawafabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących znajdujących się na terenie Gminy Giżycko (SP Bystry i SP Wilkasy), Powiatu Mrągowskiego ( SP ZOS "BAZA" Mrągowo i I LO w Mrągowie) oraz Powiatu Giżyckiego (II LO w Giżycku). Zamówienie obejmuje transport sprzętu na miejsce przeznaczenia oraz konfigurację i uruchomienie zakupionego wyposażenia wraz z montażem niezbędnych odcinków sieci internetowej.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia przekraczającej kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2018/S 162-370039

ZAŁĄCZNIKI

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 JEDZ

Załącznik nr 2 oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 4 Oferta

Załącznik nr 5 Formularz cenowy

Załącznik nr 6 Wzór umowy

Załącznik nr 7 Wykaz dostaw

 

SPROSTOWANIE - OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI Dz.U. UE

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 1 wysłane 27.08.2018

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2 wysłane 27.08.2018

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 3 wysłane 10.09.2018

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 4 wysłane 28.09.2018

 

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkwoych informacji nr 1 opublikowane 29.08.2018

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkwoych informacji nr 2 opublikowane 29.08.2018

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 3 opublikowane 13.09.2018

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 4 opublikowane 03.10.2018

 

ZMIANY I MODYFIKACJE

Zmiana SIWZ 27.08.2018

Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ - 10.09.2018

Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ - 28.09.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert - 10.10.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty Część 1

Zawiadomienie o wyborze oferty Część 2

Zawiadomienie o wyborze oferty Część 3

Zawiadomienie o wyborze oferty Część 4

Zawiadomienie o wyborze oferty Część 5

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 2018/S 227-519067