kalendarz imprez

aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej "Etap I, III i IV"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

Numer referencyjny: WJM.271.11.2018

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2018/S 079-175797 z dnia 24.04.2018r.

Przedmiotem zamówienia obejmuje:

1)    budowę  szlaków rowerowych o długości około 215 km (łącznie z drogami krajowymi i wojewódzkimi), którego trzon tworzą poniższe typy rozwiązań projektowych (tzw. projektowane odcinki inwestycyjne):

a) ścieżki rowerowej (lub pasów rowerowych) o nawierzchni:

·         asfaltowejo szerokości 2.5 metra przysuniętą do jezdni i o szerokości 2,0 metrów – odsunięta od jezdni,

·         z kostki betonowej,

·         szutrowej;

b) wykonanie ciągu pieszo - rowerowego o nawierzchni:

·         asfaltowej o zmiennej szerokości od 2,5 do 3,5 metra, przysunięty do jezdni,

·         z kostki betonowej o szerokości 3 metrów i doprowadzeniem;

·         adaptacja istniejącego chodnika – wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem z kostki betonowej - ścieżka rowerowa asfaltowa o szer. 2,5 m i przylegający do niej chodnik z kostki betonowej, o szer. 1,5 m

c) przebudowa istniejących odcinków dróg szutrowych/gruntowych do szerokości 4,5 m (w pasie o szerokości 1,5 m wykorzystywanym przez rowerzystów i pozostałych 3 m tworzących jeden pas ruchu przeznaczony do ruchu w obu kierunkach;

d) wprowadzenie ruchu rowerowego na zasadach ogólnych poprzez oznakowanie trasy;

e) rowerowej w obszarze istniejącej jezdni.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 2018/S 079-175797

SPROSTOWANIE / OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI NR 2018/S 085-191108

SPROSTOWANIE / OGŁOSZENIE ZMIAM LUB DODATKOWYCH INFORMACJI NR 2018/S 090-201727

SPROSTOWANIE / OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI NR 2018/S 103-234715

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

- JEDZ

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załacznik nr 2 a-c,

- Dokumentacja projektowa - załacznik nr 3 a-c / - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 8 a-c / Przedmiary robót - załacznik nr 9 a-c

- Przedmiary robót-drogi

- Wzór oferty - załącznik nr 4 a-c

- Wzór umowy - załącznik nr 5

- Wykaz robót - załącznik nr 6 a-c

- Wykaz usług - załącznik nr 7 a-c

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, ZMIANY I MODYFIKACJE

Odpowiedzi i zmiana SIWZ - 2018.04.30

Załącznik nr 4 a-c - zmieniony - 2018.04.30

SIWZ / DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - uzupełnienie - 2018.04.30

 

Zmiana SIWZ - 2018.05.10

- Zmiana dokumentacji projektowej (2018.05.10)

 

Odpowiedzi i zmiana SIWZ - 2018.05.30

- Przedmiary robót-drogi / Etap I (2018.05.30)

- Przedmiary robót-drogi / Etap III (2018.05.30)

- Przedmiary robót-drogi / Etap IV (2018.05.30)

- Wzór oferty - załącznik nr 4a-c do SIWZ zmieniony (2018.05.30)

 

Odpowiedzi i zmiana SIWZ - 2018.06.13

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert - 2018.06.18 (publikacja 2018.06.18)

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

Zawiadomienie o unieważnieniu (Część 1) - 2018.06.22

Zawiadomienie o unieważnieniu (Część 3) - 2018.07.05

Zawiadomienie o unieważnieniu (Cześć 2) - 2018.10.11

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Część 2) - 2018.08.20