kalendarz imprez

aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ORGANIZACJA SYSTEMATYCZNEGO UDZIAŁU UCZESTNIKÓW W WYDARZENIACH O CHARAKTERZE GOSPODARCZYCM) - 7 CUDÓW MAZUR

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

na organizację systematycznego udziału uczestników w wydarzeniach o charakterze gospodarczym dla projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu.

Zapytanie ofertowe wraz z załacznikami

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania i odpowiedzI - 2018.03.12

Pytania i odpowiedzi, część 2 - 2018.03.12

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT / ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informacja z otwarcia ofert wraz z zawiadomieniem o unieważnieniu postępowania - 2018.03.19