kalendarz imprez

aktualności

Dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK oraz dostosowanie infrastruktury sieciowo-usługowej szkół gmin Mikołajki, Giżycko, Miłki

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

„Dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK oraz dostosowanie infrastruktury sieciowo-usługowej szkół gmin Mikołajki, Giżycko, Miłki”

Numer referencyjny: WJM.271.3.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawafabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się na terenie gmin Mikołajki (SP Woźnice, Gimnazjum w Mikołajkach), Giżycko (SP Upałty, Gimnazjum Bystry), Miłki (SP Rydzewo, SP Miłki, Gimnazjum w Miłkach). Zamówienie obejmuje transport sprzętu na miejsce przeznaczenia oraz konfigurację i uruchomienie zakupionego wyposażenia wraz z montażem niezbędnych odcinków sieci internetowej.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia przekraczającej kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - SPROSTOWANIE / OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI

 

Załączniki:

SIWZ

Załaczniki do SIWZ

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania i odpowiedzi - 2018.03.21

Pytania i odpowiedzi - 2018.03.27

 

ZMIANY I MODYFIKACJE

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - 2018.03.23

Sprostowanie / Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (Nr w Dz. U. UE 2018/S 060-132423)

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert - 2018.04.04

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 2018.04.09

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA / WYNIKI POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia / Wyniki postępowania - 2018.04.11