kalendarz imprez

aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowa organizacja spotkań

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA SPOTKAŃ

Numer referencyjny: WJM.271.4.2018

Numer ogłoszenia w BZP: 520890-N-2018 z dnia 21.02.2018r.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. kompleksowa organizacja cyklu 32 spotkań mających na celu włączenie interesariuszy projektu do opracowania wymogań, procedur dla Mazurskiego Systemu Obsługi Inwestora i Eksportera (MSOIiE) oraz wspólnego opracowania i projektowania wymagań dla usługi Systemu Informacji Gospodarczej (SIG) - Część I;

2. opracowanie i zorganizowanie cyklu spotkań 15 jednodniowych spotkań pn. Mazury to Biznes w okresie realizacji projektu po 20 uczestników na spotkanie; służące promocji gospodarczej regionu, linkowaniu przedsiębiorców, budowaniu łańcuchów powiązań / kooperacji podmiotów gospodarczych - Część I;

- w ramach projektupn. 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr RPWM.01.04.01-28-0003/17-00 z dnia 30.06.2017r.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ-CZĘŚĆ I

Załącznik nr 5 do SIWZ-CZĘŚĆ II

 

ZMIANY I MODYFIKACJE:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2018.02.22

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2018.02.28 (Zmiana terminu składania ofert)

SIWZ - 2018.02.28 (Zmiana w części dot. terminu składania ofert)

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Pytania i odpowiedzi - 2018.02.27

Sprostowanie do pytań i odpowiedzi z dnia 27.02.br. - 2018.02.28

 

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert  na dzień 05.03.br. -  2018.02.28

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert - 2018.03.05

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 2018.03.19

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 2018.04.10