kalendarz imprez

aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK (...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

„Dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK oraz dostosowanie infrastruktury sieciowo-usługowej szkół gmin Mikołajki, Giżycko, Miłki”

Numer referencyjny: WJM. 271.7.2017

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 245-511607

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się na terenie gmin Mikołajki (SP Woźnice, Gimnazjum w Mikołajkach), Giżycko (SP Upałty, Gimnazjum Bystry), Miłki (SP Rydzewo, SP Miłki, Gimnazjum w Miłkach). Zamówienie obejmuje transport sprzętu na miejsce przeznaczenia oraz konfigurację i uruchomienie zakupionego wyposażenia wraz z montażem niezbędnych odcinków sieci internetowej.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia przekraczającej kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu (Nr w Dz. U.: 2017/S 245-511607)

SIWZ wraz z załącznikami

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 2018.01.29

2. Ogłoszenie dot. udzielenia zamówienia (Nr w Dz. U.: 2018/S 033-071640) - 2018.02.19