kalendarz imprez

aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - 7 CUDÓW MAZUR

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW) dla projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu.

Termin składania ofert upływa dnia 19.12.2017 roku o godz. 11.00

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Zmiany i modyfikacje:

Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załacznik nr 1 do wzoru umowy - 15.12.2017r.

Protokół z otwarcia ofert - 2017.12.19

Informacja o wyborze oferty - 2018.01.02