kalendarz imprez

aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu-usługi społeczne w rozumieniu ustawy PZP

Realizacja cyklu szkoleń w zakresie obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (zwanego dalej EZD) dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. „Cyfrowe Mazury” w ramach RPO WiM 2014-2020 działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych dla projektu p.n: "Cyfrowe Mazury”.

Postępowanie na usługi społeczne w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro

1. Przedmiotem zamówienia jest: zrealizowanie cyklu szkoleń w zakresie obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (zwanego dalej EZD) dla pracowników 12 jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. „Cyfrowe Mazury”- projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 03.01.00. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego raz wysoka jakość e-usług publicznych.

2. Zleceniobiorca:

a) przeszkoli grupę liderów lokalnych wskazanych przez Zamawiającego;
b) przeszkoli grupy pracownicze u poszczególnych partnerów projektu;
c) nadzorować będzie prowadzenie szkoleń stanowiskowych prowadzonych przez liderów lokalnych u wszystkich partnerów.

 

ZAŁĄCZNIKI

Istotne Warunki Zamówienia

Zał. 1 do IWZ - Formularz oferty

Zał. 2 do IWZ - Oświadczenia

Zał 3 do IWZ - Wykaz usług

Zał 4 do IWZ - Wykaz osób

Zał 5 do IWZ - Umowa

Zał 6 do IWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa

 

ZMIANY IWZ

Informacja o przedłużeniu składania ofert do 24.11.2017

Istotne Warunki Zamówienia - 21.11.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze oferty - 04.12.2017