kalendarz imprez

aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu-usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

„Dostawa oprogramowania portalu E-usług oraz oprogramowania szyny danych i zestawu konektorów do integracji portalu z systemem EZD PUW wraz z usługą hostingu, dostawa usługi bezpieczeństwa sieciowego, dostawa sprzętu i wyposażenia komputerowego serwerowego i sieciowego, dostawa punktów publicznego dostępu do sieci internet, usługa modernizacji sieci LAN, usługa szkolenia w zakresie obsługi portalu, świadczenie usługi wsparcia i serwisu.”

 

Numer referencyjny: WJM.271.5.2017

 

Numer ogłoszenia w Dz. U.: 2017/S 197-405047

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp.” oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Szczegółowy zakres prac do wykonania został określony w SIWZ.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy (JEDZ)

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz osób

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór umowy

- Załącznik Nr 3 do Umowy - Przyrzeczenie tajemnicy

- Załącznik Nr 6 do Umowy - Procedura serwisu

Załącznik Nr 8 do SIWZ - EZD API

Załącznik Nr 9 do SIWZ - Schematy modernizacji sieci LAN

- Gmina Giżycko

- Gmina Miłki – cz.1

- Gmina Miłki - cz. 2

- Gmina Miłki – cz. 3

- Gmina Ruciane-Nida – cz. 1

- Gmina Ruciane-Nida – cz. 2

- Gmina Ruciane-Nida – cz. 3

- Gmina Ryn

- Starostwo Giżycko – cz. 1

- Starostwo Giżycko – cz. 2

- Starostwo Giżycko – cz. 3

- Starostwo Giżycko – cz. 4

Załącznik Nr 10 do SIWZ - Wykaz dostaw

 

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU ODWOŁAŃ

Zawiadomienie z dnia 25.10.2017r.

- Odwołanie Nr 1

- Odwołanie Nr 2

 

ZMIANY I MODYFIKACJE

Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zmieniony dnia 03.11.2017r.

Zgoda Zamawiającego na wizje lokalne oraz wywiady techniczne w zasobach Zamawiającego wg harmonogramu - 13.11.2017r.

Wydłużene do dnia 30.11.2017r terminu wizji przeprowadzania wizji lokalnych oraz wywiadów technicznych - 16.11.2017r.

Informacja z dnia 16.11.2017r o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 04.12.2017r do godz. 11.00

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ

Odpowiedzi na pytania

SIWZ - 20.11.2017

Załącznik nr 2 do SIWZ - 20.11.2017

Załącznik nr 7 do SIWZ - 20.11.2017

Załącznik nr 9 do SIWZ - 20.11.2017

Załącznik nr 11 do SIWZ - 20.11.2017

Załącznik nr 6 do Umowy - 20.11.2017

 

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ ZWIĄZANA Z POPRAWIENIEM OCZYWISTYCH OMYŁEK PISARSKICH

Załącznik nr 2 do SIWZ - 01.12.2017

Załącznik nr 3 do SIWZ - 01.12.2017

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert do dn. 08.12.2017 do godz. 11:00

SIWZ - 01.12.2017

 

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA DO SIWZ ZWIĄZANA Z POPRAWIENIEM OCZYWISTYCH OMYŁEK PISARSKICH

Załacznik nr 2 do SIWZ - 05.12.2017

 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Informacja o przedłużeniu składania ofert

 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT (DO DNIA 22.12.2017)

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - 08.12.2017

 

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKÓW - 08.12.2017

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy Pzp (JEDZ)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy

- Załącznik nr 3 do Umowy - Przyrzeczenie tajemnicy

- Załącznik nr 6 do Umowy - Procedura serwisu

Załącznik nr 8 do SIWZ - EZD API

Załącznik nr 9 do SIWZ - Schematy modernizacji sieci LAN

Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz dostaw

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert - 22.12.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informacjaz dn. 09.02.2018

Załącznik do informacji - tabela punktowa