kalendarz imprez

aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu-usługi

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Kompleksowa usługa zarządzania projektem

Numer referencyjny: WJM.271.4.2017

 

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 209 tys. euro pn: „Kompleksowa usługa zarządzania projektem” / Numer referencyjny: WJM.271.4.2017

Termin składania ofert upływa w dniu 13 października 2017 r. o godzinie 11:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13 października 2017 r. o godzinie 12:00

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ wraz z załącznikami 2, 3, 5, 6

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

- Załącznik nr 2, 3, 5, 6  – Wzory oświadczeń / formularzy (wersje edytowalne)

- Załącznik nr 4 – Wzór umowy

-  Załącznik nr 7 – Wniosek o dofinansowanie proj. pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza (…)”

- Załącznik nr 8 – Studium wykonalności proj. pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza (…)” - część 1

- Załącznik nr 8 - Studium wykonalności proj. pn. "7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza (...)" - część 2

- Załącznik nr 9 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji proj. pn. „7 Cudów Mazur – (…)”

- Załącznik nr 10 – Ramowy opis projektu wraz z rekomendacjami w zakresie systemu realizacji

- Załącznik nr 11 – Umowa partnerska w sprawie wspólnej realizacji projektu - część 1

- Załącznik nr 11 - Umowa partnerska (...) - część 2

- Załącznik nr 11 - Umowa partnerska (...) - część 3

- Załącznik nr 12 - Umowa o dofinansowanie projektu pn. „7 Cudów Mazur-promocja gospodarcza (…)”

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA