kalendarz imprez

aktualności

Zaproszenie do składania ofert - Cyfrowe Mazury

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

na przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych dla projektu p.n: "Cyfrowe Mazury”

Termin składania ofert upływania dnia 26 września 2017 roku o godzinie 11:00.

Pełną treść zapytania ofertowego stanowią poniższe załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 3 Wykaz personelu Zespołu Wykonawcy

Załącznik nr 4 Wzór umowy

 

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty