kalendarz imprez

aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu-usługi

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Kompleksowa usługa zarządzania projektem

Numer referencyjny: WJM.271.3.2017

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 209 tys. euro pn: „Kompleksowa usługa zarządzania projektem” / Numer referencyjny: WJM.271.3.2017

Termin składania ofert upływa w dniu 3 października 2017 r. o godzinie 11:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 3 października 2017 r. o godzinie 12:00

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ wraz z załacznikami nr 2, 3, 5, 6

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

- Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp (edytowalny)

- Załącznik nr 3 – Wzór Formularza ofertowego (wersja edytowalna)

- Załącznik nr 4 – Wzór umowy

- Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia innego podmiotu (edytowalny)

- Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia w sprawie uzyskania dodatkowych punktów w Kryterium D, E i F (edytowalny)

- Załącznik nr 7 – Wniosek o dofinansowanie proj. pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza (…)”

- Załącznik nr 8 – Studium wykonalności proj. pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza (…)”-część 1

- Załącznik nr 8 – Studium wykonalności proj. pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza (…)”-część 2

- Załącznik nr 9 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji proj. pn. „7 Cudów Mazur – (…)”

- Załącznik nr 10 – Ramowy opis projektu wraz z rekomendacjami w zakresie systemu realizacji

- Załącznik nr 11 – Umowa partnerska w sprawie wspólnej realizacji projektu (część 1)

- Załącznik nr 11 - Umowa partnerska w sprawie wspólnej realizacji projektu (część 2)

- Załącznik nr 11 - Umowa partnerska w sprawie wspólnej realizacji projektu (część 3)

- Załącznik nr 12 - Umowa o dofinansowanie projektu pn. „7 Cudów Mazur-promocja gospodarcza (…)”

 

ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE:

1. Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie do SIWZ

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania