kalendarz imprez

aktualności

Zaproszenie do składania ofert - Cyfrowe Mazury

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

na przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych dla projektu p.n: "Cyfrowe Mazury”

Pełną treść zapytania ofertowego stanowią poniższe załączniki

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych usług

Załacznik nr 3 Wykaz personelu Zespołu Wykonawcy

 

ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE

1. Dnia 20.06.2017r - Zamawiający wprowadził zmiany/modyfikacje zapytania ofertowego (zaproszenia do składania ofert)

Zmiana w zapytaniu ofertowym

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Informacja o wyborze oferty