kalendarz imprez

aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA PROJEKTU PN. "MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA PROJEKTU PN. "MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA"

Numer referencyjny: WJM.271.2.2017

Numer ogłoszenia w Dz. U.: 2017/S 099-196121

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości 101,141km, dla projektu pn. "MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA" wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwalających na wykonanie inwestycji, w zależności od potrzeb: w trybie zgłoszenia, decyzji pozwolenia na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania:

1) Zadanie 1 – Orientacyjna długość zinwentaryzowanych odcinków projektowanej trasy rowerowej dla Zadania 1 – 93,300km (trasa gł.: 90,466 km, łączniki do MOR i WW – 0,834 km);

2) Zadanie 2 – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad., zlokalizowane na terenie całego przebiegu MPR.

Szczegółowy zakres prac do wykonania został określony w SIWZ.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu (Nr w Dz. U.: 2017/S 099-196121)

SIWZ

Załączniki nr 1, 2, 3, 5 do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6a Mapy inwestycyjne

Załącznik nr 6b MOR-y

Załącznik nr 6c Wiata, elementy małej architektury

Załącznik nr 6d Wieże i punkty widokowe

Załącznik nr 6e Mapy inwentaryzacyjne

-załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ-1-AKTUALIZACJA_PFU)

-załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ-2-Mapy inwentaryzacyjne)

-załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ-3-PFU-1)

 

ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE:

1. Dnia 07.06.2017r. – Zamawiający wprowadza zmiany w treści SIWZ

Zmiany treści SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ (zmieniony dnia 07.06.2017r.)

2. Sprostowanie / ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (Nr w Dz. U. 2017/S 109-219964)

Sprostowanie / ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert 07.07.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERCIE:

- Zawiadomienie z dnia 02.08.2017r o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

- Ogłoszenie