kalendarz imprez

aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA PROJEKTU PN. "MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA PROJEKTU PN. "MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA"

Numer referencyjny: WJM.271.1.2017

Numer ogłoszenia w Dz. U.: 2017/S 008-011 864

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji dla projektu pn. "MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA" w podziale na 3 częśći. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 301 km, wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych pozwalających na wykonanie inwestycji, w zależności od potrzeb: w trybie zgłoszenia, decyzji pozwolenia na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - jedno pozwolenie na budowę dla każdej Części (Etapu).

Szczegółowy zakres prac do wykonania został określony w SIWZ.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu (Nr w Dz. U.: 2017/S 008-011 864) 

Ogłoszenie o zamówieniu (Nr w Dz. U.: 2017/S 008-011864 - oryginał

SIWZ

Załaczniki nr 1, 2, 3, 5 do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6a Mapy inwestycyjne

Załącznik nr 6b MOR-y

Załącznik nr 6c Wiata, elementy małej architektury

Załącznik nr 6d Wieże i punkty widokowe

 

ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE:

1. Dnia 13.01.2017r. Zamawiający dokonuje zmiany załącznika Nr 1a do SIWZ

Załacznik Nr 1a Zestawienie wartości usług-po zmianie


2. Dnia 01.02.2017r. - odpowiedzi Zamawiającego na zapytania do SIWZ

Odpowiedzi Zamawiającego na zapytania do SIWZ

3. Dnia 06.02.2017r. - sprostowanie / ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (Nr w Dz. U. 2017/S 024-042315)

Sprostowanie/ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Sprostowanie/ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - oryginał

4. Dnia 14.02.2017r. - odpowiedzi Zamawiającego na zapytania do SIWZ oraz zmiany w treści SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ oraz zmiany treści SIWZ

5. Dnia 16.02.2017r. - sprostowanie / ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (Nr w Dz. U. 2017/S 033-060061)

Sprostowanie/ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - oryginał

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

1. Dnia 03.03.2017r. - informacja z otwarcia ofert wraz z formularzem oświadczenia dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Część 1.

2. Dnia 03.03.2017r. - Informacja z otwarcia ofert wraz z formularzem oświadczenia dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Część 2.

3. Dnia 03.03.2017r. - informacja z otwarcia ofert wraz z formularzem oświadczenia dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Część 3.

 

WEZWANIA:

 - Wezwanie do zmiany terminu związania ofertą

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

- Zawiadomienie z dnia 28.04.2017r o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1

- Zawiadomienie z dnia 28.04.2017r o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 3

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

- Zawiadomienie z dnia 08.05.2017r o unieważnieniu postępowania - Część 2