kalendarz imprez

aktualności

Pisz 09.06.2016 - Notatka ze spotkania konsultacyjnego – panelu ekspertów

Prowadzący: Tomasz Szabelski
Data: 09.06.2016
Miejsce: Pisz

Najważniejsze zasoby / potencjały KWJM, bariery rozwojowe

Zasoby:
Środowisko naturalne, lasy, woda, powietrze, czyste środowisko, Puszcza Piska, zwierzyna łowna, infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna.

Bariery rozwojowe:
Brak spójnej polityki dotyczącej regulacji żeglugi śródlądowej, wyeksploatowane jeziora, brak kontroli nad jeziorami, słabe zarybienie, brak dostępu do jeziora w niektórych miejscach, mało plaż, kapitał ludzki bez doświadczenia zawodowego, zbyt dużo terenów chronionych, emigracja osób wykształconych.

Kluczowe kierunki rozwoju gospodarczo-społecznego KWJM (też w kontekście inteligentnych specjalizacji regionu)

Pozyskanie środków finansowych na restrukturyzację regionu.
Odbiurokratyzowanie administracji publicznej.
Intensyfikacja działań związanych z pozyskaniem strategicznego inwestora w sektorze przemysłu drzewnego.
Powstanie szkoły zawodowej tapicerów.

Pożądane formy działań promocyjnych (marketingowych) dla obszaru WJM, współpraca przedsiębiorców i samorządów – oczekiwania

Promocja ścieżek rowerowych i szlaków wodnych.
Promocja w oparciu o teren NATURA 2000.
Kampania promocyjna w Warszawie.

Gotowość uczestników spotkania do zaangażowania się w działania w ramach projektu (np. uczestnictwo w spotkaniach biznesowych, wydarzeniach promocyjnych, itp.)

Tak.

Pliki do pobrania:
- Prezentacja
- Formularz