kalendarz imprez

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia WJM 2020

 

2014 rok

Uchwała Nr 1/2014 w sprawie ukonstytuowania się zarządu

 

2015 rok

Uchwała Nr 1/2015 w sprawie przyjęcia w poczet członków

Uchwała Nr 2/2015 w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego

Uchwała Nr 3/2015 w sprawie przyjęcia projektu planu działania na rok 2015

Uchwała Nr 4/2015 w sprawie powołania Dyrektora Biura Stowarzyszenia

Uchwała Nr 5/2015 w sprawie bieżącej gospodarki finansowej

Uchwała Nr 6/2015 w sprawie zwrotu kosztów przejazdu w związku z podróżą służbową

Uchwała Nr 7/2015 w sprawie zasad bieżącej gospodarki finansowej

Uchwała Nr 8/2015 w sprawie zasad bieżącej gospodarki finansowej

Uchwała Nr 9/2015 w spr.  udziału fin. gmin w fin. sporz. dokumentacji techn. MPR

Uchwała Nr 10/2015 w spr. udziału fin. gmin w fin. studium wykonalności wraz z analizą przedsiębiorstw na potrzeby proj. 7 CM

Uchwała Nr 11/2015 w spr. przystąpienia Stowarzyszenia jako lider do projektu pn. "Cyfrowe Mazury"

Uchwała Nr 12/2015 w spr. powołania Dyrektora Biura Stowarzyszenia

Uchwała Nr 13/2015 w sprawie zasad bieżącej gospodarki finansowej

Uchwała Nr 14/2015 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia

Uchwała Nr 15/2015 w sprawie wprowadzenia instrukcji zamówień publicznych

Uchwała Nr 16/2015 w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia

Uchwała Nr 17/2015 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia

 

2016 rok

Uchwała Nr 18/2016 w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia

Uchwała Nr 19/2016 w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości wraz z planem kont Stowarzyszenia

Stanowisko w sprawie finansowania projektu 7 Cudów Mazur

Uchwała Nr 20/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzenia dialogu technicznego

Uchwała Nr 21/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia dialogu technicznego

Uchwała Nr 22/2016 w sprawie zmiany składu osobowego komisji do przeprowadzenia dialogu technicznego

Uchwała Nr 23/2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Stowarzyszenia WJM 2020 do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych przy realizacji projektu Cyfrowe Mazury

Uchwała Nr 24/2016 w sprawie współpracy ze Stowarzyszeniem Miasta w Internecie przy realizacji projektu pn. "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM"

Uchwała Nr 25/2016 w sprawie realizacji projektu pn. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remontem śluzy "Guzianka I"

Uchwała Nr 26/2016 w sprawie realizacji projektu pn. Mazurska Pętla Rowerowa - opublikowano 19.09.2016r.

Uchwała Nr 27/2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Stowarzyszenia WJM 2020 do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych przy realizacji projektu 7 Cudów Mazur

Uchwała Nr 28/2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji udzielania zamówień publicznych

Uchwała Nr 29/2016 w sprawie ustalenia planu finansowego Stowarzyszenia

Uchwała Nr 30/2016 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2017 r.

Uchwała Nr 31/2016 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia

Uchwała Nr 32/2016 w sprawie zapisów Umowy partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I" - etap I, II, III.

Uchwała Nr 33/2016 w sprawie zawarcia Umowy partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich (...)" - etap I, II, III

 

2017 rok

Uchwała Nr 34/2017 w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. realizacji projektu pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich (...)"-etap I

 

Uchwała Nr 35/2017 w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. realizacji projektu pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich (...)"-etap II

 

Uchwała Nr 36/2017 w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. realizacji projektu pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich (...)"-etap III

 

Uchwała Nr 37/2017 w sprawie sporządzenia dokumentacji techniczno-kosztorysowej na projekt Mazurska Pętla Rowerowa Etap I, II, III

 

 

Uchwała Nr 38/2017 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury ogłoszenia, oceny, wyłonienia wykonawcy i realizacji zadania polegającego na sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na projekt Mazurska Pętla Rowerowa Etap I, II i III oraz w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komisji

 

Uchwała Nr 39/2017 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia

 

Uchwała Nr 40/2017 w sprawie ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej na 2017 r.

 

Uchwał Nr 41/2017 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenie

 

Uchwała Nr 42/2017 w zmiany rocznego planu finansowego

 

Uchwała Nr 43/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 r.

 

Uchwała Nr 44/2017 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia

 

Uchwała Nr 45/2017 w sprawie wezwania do złożenia wyjaśnień w Przetargu na opracowanie dokumentacji dla projektu pn. "Mazurska Pętla Rowerowa" Etap I, II i III

 

Uchwała Nr 46/2017 w sprawie sporządzenia dokumentacji techniczno-kosztorysowej na projekt Mazurska Pętla Rowerowa Etap I, II, III

 

Uchwała Nr 47/2017 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury ogłoszenia, oceny, wyłonienia wykonawcy i realizacji zadania polegającego na sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na projekt Mazurska Pętla Rowerowa Etap I, II i III oraz w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komisji

 

Uchwała Nr 48/2017 w sprawie ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej na 2017 r.

 

Uchwała Nr 49/2017 w sprawie wyjaśnień wykonawców w Przetargu na opracowanie dokumentacji dla projektu pn. Mazurska Pętla Rowerowa

 

Uchwała Nr 50/2017 w sprawie wezwania do złożenia wymaganych dokumentów w Przetargu na opracowanie dokumentacji dla projektu pn. Mazurska Pętla Rowerowa

 

Uchwała Nr 51/2017 w sprawie zmiany rocznego planu finansowego

 

Uchwała Nr 52/2017 w sprawie ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej na 2017 r.

 

Uchwała Nr 53/2017 w sprawie zmiany składu Komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury ogłoszenia, oceny, wyłonienia wykonawcy i realizacji zadania polegającego na sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na projekt Mazurska Pętla Rowerowa Etap I, II i III

 

Uchwała Nr 54/2017 w sprawie wyboru oferty w Przetargu na opracowanie dokumentacji dla projektu pn. Mazurska Pętla Rowerowa Etap I i III

 

Uchwała Nr 55/2017 w sprawie wyjaśnień oferentów i unieważnienia Przetargu na opracowanie dokumentacji dla projektu pn. Mazurska Pętla Rowerowa Etap II

 

Uchwała Nr 56/2017 w sprawie sporządzenia dokumentacji techniczno-kosztorysowej na projekt Mazurska Pętla Rowerowa Etap II i zakres GDDKiA

 

Uchwała Nr 57/2017 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury ogłoszenia, oceny, wyłonienia wykonawcy i realizacji zadania polegającego na sporządzaniu dokumentacji projektowo-kosztowej na projekt Mazurska Pętla Rowerowa Etap II i zakres GDDKia oraz w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komisji

 

Uchwała Nr 58/2017 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia

 

Uchwała Nr 59/2017 w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. realizacji projektu pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I - etap I"

 

Uchwała Nr 60/2017 w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. realizacji projektu pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I - etap II"

 

Uchwała Nr 61/2017 w sprawie Regulaminu wykonywania czynności Zespołu ds. realizacji projektu

 

Uchwała Nr 62/2017 w sprawie uchylenia uchwały nr 47/2017

 

Uchwała Nr 63/2017 w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia

 

Uchwała Nr 64/2017 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia

 

Uchwała Nr 65/2017 w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. realizacji projektu pn. "Cyfrowe Mazury"

 

Uchwała Nr 66/2017 w sprawie organizacji realizacji projektu "Cyfrowe Mazury"

 

Uchwała Nr 67/2017 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa

 

Uchwała Nr 68/2017 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

 

Uchwała Nr 69/2017 w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji

 

Uchwała Nr 70/2017 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej

 

Uchwała Nr 71/2017 w sprawie przechowywania i archiwizacji dokumentów

 

Uchwała Nr 72/2017 w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości

 

Uchwała Nr 73/2017 w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości (dot. proj. Cyfrowe Mazury)

 

Uchwała Nr 74/2017 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

 

Uchwała Nr 75/2017 w sprawie ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej na 2017r.

 

Uchwała Nr 76/2017 w sprawie zmiany rocznego planu finansowego

 

Uchwała Nr 77/2017 w sprawie zmiany rocznego planu finansowego (dot. projektu 7 CM)

 

Uchwała Nr 78/2017 w sprawie zawarcia aneksu do umowy na sporządzenie dokumentacji technicznej dla projektu pn. Mazurska Pętla Rowerowa

 

Uchwała Nr 79/2017 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. Cyfrowe Mazury

 

Uchwała Nr 80/2017 w sprawie zmiany załacznika nr 5 do Umowy partnerskiej w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. Cyfrowe Mazury

 

Uchwała Nr 81/2017 w sprawie wyboru oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji dla projektu pn. Mazurska Pętla Rowerowa dla Etapu II MPR oraz drogach krajowych, będących w zarządzie GDDKiA

 

Uchwała Nr 84/2017 w sprawie upoważnienia do występowania w imieniu Stowarzyszenia

 

Uchwała Nr 85/2017 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury ogłoszenia, oceny i wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Kompleksowa usługa zarządzania projektem" oraz w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komisji przetargowej

 

Uchwała Nr 86/2017 w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego