kalendarz imprez

Projekty

 

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 wspólnie z partnerami realizuje następujące projekty:
 


Mazurska Pętla Rowerowa

Projekt zidentyfikowany do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach Osi priorytetowej 6. Kultura i dziedzictwo, Działania 6.2. Dziedzictwo naturalne, Poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt wykorzystuje lokalne zasoby przyrodnicze poprzez budowę trasy rowerowej wokół Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, która stanowi unikat na skalę europejską ze względu na jeden z najdłuższych systemów jezior i kanałów tworzących szlak wodny i żeglugowy. Zakładany przebieg trasy MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ oparty został o oś Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Całość pętli będzie liczyć ok. 305km.

Szacowana wartość projektu to ok. 55 mln zł przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości ok. 46,75 mln zł.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia nastąpi:

 • wybudowanie trasy rowerowej,
 • wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne,
 • jednolite oznakowanie szlaku, ustawienie tablic informacyjnych, wyznaczenie i wybudowanie miejsc obsługi rowerzystów oraz punktów widokowych wraz z niezbędną infrastrukturą, oznakowanie miejsc cennych przyrodniczo.

Trasa rowerowa tworzona będzie poprzez następujące działania:

 • wykonanie lub przebudowa ścieżek rowerowych o nawierzchni: z kostki betonowej, bitumicznej, z kruszywa lub innej (np. mastyk grysowy).
 • oznakowanie i wykorzystanie istniejących ścieżek rowerowych i włączenie ich do projektowanej trasy rowerowej,
 • odtworzenie nawierzchni dróg istniejących w części dotyczącej tworzonej trasy rowerowej oraz ich oznakowanie,
 • wyznaczenie i oznakowanie  trasy rowerowej w pasie drogi istniejącej bez zmian w jej nawierzchni oraz po gruntach innych niż drogi publiczne (np. tereny leśne).

Projekt jest realizowany w podziale na 4 etapy.

Etap I - Północno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Trakt rowerowy o długości ok. 58 km zostanie zlokalizowany w granicach administracyjnych gmin: Giżycko, Miasto Giżycko, Miłki. Będzie on przebiegać przez miejscowości: Sterławki Małe – Doba – Radzieje, Perkunowo – Giżycko – Wilkasy – Bogaczewo - Kanał Kula – Rydzewo – Marcinowa Wola.
Umowa o dofinansowanie Nr RPWM.06.02.03-28-0049/17-00 z dnia 29.12.2017 roku. Wartośc ogółem inwestycji to ok. 14,384 mln złotych. Przewidywany termin zakończenia: VI.2020r.

Etap II – Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Trakt rowerowy o długości ok. 90 km zostanie zlokalizowany w granicach administracyjnych gmin: Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida. Będzie przebiegał przez miejscowości Cierzpięty – Okartowo – Karwik – Pisz – Wiartel – Karwica - Krzyże – Ruciane-Nida – Iznota. Umowa o dofinansowanie Nr RPWM.06.02.03-28-0051/17-00 z dnia 28.03.2018 roku. Wartośc ogółem inwestycji to ok. 21,3 mln złotych. Przewidywany termin zakończenia: III.2020r.

Etap III – Zachodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Trakt rowerowy o długości ok. 95 km zostanie zlokalizowany w granicach administracyjnych gmin: Mikołajki, Mrągowo, Miasto Mrągowo, Ryn. Będzie przebiegał przez miejscowości Mikołajki – Stare Sady – Jora Wielka –Notyst– Ryn/Pętla Mrągowska: Jora Wielka – Użranki – Kosewo – Mrągowo – Młynowo – Ryn - Orło.
Umowa o dofinansowanie Nr RPWM.06.02.03-28-0048/17-00 z dnia 29.12.2017 roku. Wartośc ogółem inwestycji to ok. 19,648 mln złotych. Przewidywany termin zakończenia: III.2020r.

Etap IV – Północny Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Trakt rowerowy o długości ok. 62 km zostanie zlokalizowany w granicach administracyjnych gmin: Węgorzewo, Pozezdrze. Będzie przebiegał przez miejscowości Przystań/Mamerki - Węgorzewo, Ogonki, Pozezdrze. Umowa o dofinansowanie Nr RPWM.06.02.03-28-0048/17-00 z dnia 29.12.2017 roku. Wartośc ogółem inwestycji to ok. 14,060 mln złotych. Przewidywany termin zakończenia: III.2020r.Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”

Projekt zidentyfikowany do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach Osi priorytetowej 6. Kultura i dziedzictwo, Działania 6.2. Dziedzictwo naturalne, Poddziałania 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania i zachowania w dobrym stanie zasobów kulturowych i naturalnych regionu, jego potencjału środowiskowego, do których niewątpliwie zalicza się Szlak Wielkich Jezior Mazurskich wraz ze stworzoną na przełomie XIX i XX wieku infrastrukturą dróg wodnych. Szlak wodny jest gospodarczym sercem i motorem rozwoju miejscowości obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.

Szacowana wartość projektu to ok. 181,5 mln zł przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości ok. 154,3 mln zł.

Projekt zostanie zrealizowany w 4 etapach.Etap I – Budowa śluzy „Guzianka II”, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior:  Mikołajskie – Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego. Projekt jest realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie z siedzibą w Warszawie oraz gminami Mikołajki i Ryn.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie Nr RPWM.06.02.02-28-0001/16-00 z dnia 26.04.2017 roku. Wartośc ogółem inwestycji to ok. 27,919 mln złotych. Przewidywany termin zakończenia projektu: XII.2020r.

Zrealizowane zostaną następujące inwestycje:

Budowa śluzy „Guzianka II” w Rucianem-Nidzie łączącej jeziora Bełdany i Guzianka z Jeziorem Nidzkim. Istniejąca śluza Guzianka wybudowana została  w 1879 r. stanowi bardzo ważny węzeł komunikacyjny szlaku, przez który w sezonie turystycznym przeprawia się kilkaset jednostek pływających dziennie. Obiekt jest obecnie w bardzo złym stanie technicznym, jego modernizacja wymaga całkowitego zamknięcia, a co za tym idzie wyłączenia ruchu żeglugowego. W związku z tym przygotowano projekt budowy nowej śluzy tzw. Guzianki II, która obsłuży ruch podczas remontu istniejącej śluzy, a docelowo przejmie część ruchu żeglugowego pomiędzy jeziorami Bełdany  i Nidzkie.

Udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie – Tałty poprzez przebudowę kładki dla pieszych nad Jeziorem Mikołajskim. Kładka znajduje się na przesmyku jezior: Mikołajskie i Tałty w najwęższym miejscu szlaku. Jej obecna wysokość powoduje, że część statków pasażerskich ma trudności z przepłynięciem pod nią. W celu udrożnienia szlaku konieczna jest całkowita wymiana ustroju nośnego kładki wraz z olinowaniem, podwyższenie filaru i pylonu kładki. W ramach inwestycji z dna jeziora zostaną także usunięte ruiny przedwojennego, zdetonowanego mostu, które uniemożliwiają ruch żeglowny na jednej połowie przesmyku łączącego jeziora. Inwestycja została zrealizowana.

Przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie. Przebudowa jest trzecim etapem prac mających na celu zwiększenie jego dostępności dla jednostek pływających po wodach szlaku WJM. Projekt obejmuje umocnienie i zagospodarowanie ok.230 mb nabrzeża wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (kanalizacja deszczowa - w zakresie zagospodarowania nabrzeża, oświetlenie brzegu) oraz służącą obsłudze żeglarzy i klientów żeglugi pasażerskiej, a także skomunikowanie z istniejącą ekologiczną mini przystanią żeglarską (ekomarina). Projekt zapewnia także dostosowanie przystani do obsługi osób niepełnosprawnych , w tym budowę schodów terenowych (50m) wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych (85 m). Inwestycja została zrealizowana.

 

Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy. Projekt jest realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z gminami Mikołajki, Miasto Giżycko, Pisz i Ruciane-Nida.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie Nr RPWM.06.02.02-28-0001/17-00 z dnia 29.12.2017 roku. Wartość ogółem inwestycji to ok. 55,79 mln złotych. Przewidywany termin zakończenia projektu: XII. 2020r.

Zrealizowane zostaną następujące inwestycje:

Przebudowa nabrzeża Jeziora Mikołajskiego. Nabrzeże w formie promenady po wschodniej stronie Jeziora Mikołajskiego. Nastąpi: olarsenowanie (zabezpieczenie przed erozją wodną) i miejscowe pogłębienie nabrzeża (ułatwienie cumowania większych jednostek), utworzenie infrastruktury niezbędnej do obsługi jednostek pływających w tym: punktów poboru wody, odprowadzenia ścieków z jachtów oraz poboru prądu dla jednostek pływających, toalet, budowy pomostów (zwiększenie ilości miejsc do cumowania), niezbędnej małej architektury itp. Nabrzeże zostanie także skomunikowane z ulicą Kajki poprzez schody wejściowe o długości około 50 m. Planowana długość przebudowywanego nabrzeża to ok.1,25 km.

Przebudowa nabrzeża Jeziora Niegocin od Kanału Giżyckiego do molo. Nabrzeże Jeziora Niegocin stanowi integralny element szlaku wodnego. Nastąpi: przebudowa basenów nadbrzeżnych nad Jeziorem Niegocin, przebudowa umocnień brzegowych, przebudowa i wydłużenie pirsu wraz ze slipami, przebudowa nadbrzeżnego placu klubowego do obsługi żeglarzy, budowa nadbrzeżnych ciągów pieszych do obsługi terenów portowych.

Przebudowa nabrzeży basenu portu śródlądowego w Giżycku. Inwestycja obejmuje przebudowę nabrzeża na odcinku 290 mb, jego umocnień, utworzenie infrastruktury niezbędnej do obsługi jednostek pływających w tym: punktów poboru wody, odprowadzenia ścieków z jachtów oraz poboru prądu dla jednostek pływających, ustawienie sygnalizacji świetlnej szlaku wodnego, wymianę dalb, pogłębienie szlaku, skomunikowanie nabrzeża z miejskimi ciągami komunikacyjnymi poprzez przebudowę ciągu pieszego.

Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim poprzez przebudowę kładki nad Kanałem Giżyckim na przedłużeniu ul. 3 Maja.

Przebudowa nabrzeża rzeki Pisy w Piszu. Przebudowa w celu zapewnienia obsługi jednostek pływających w Piszu w pobliżu połączenia z Jeziorem Roś obejmie: umocnienie i zagospodarowanie  nadbrzeża (2,75 km), utworzenie basenu portowego wraz zagospodarowaniem terenu służącym obsłudze jednostek pływających, wykonanie miejsc do cumowania wraz pomostami, skomunikowanie nabrzeża rzeki z najbliższymi ciągami komunikacyjnymi, w tym modernizację ciągu komunikacyjno-spacerowego wzdłuż rzeki wraz z oświetleniem.

Przebudowa nabrzeża Jeziora Nidzkiego. Przebudowa obejmuje wzmocnienie nabrzeża jeziora wraz z budową pomostów pływających do obsługi ruchu wodnego w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej i ul. Żeglarskiej. Zaplanowane roboty budowlane mają na celu zabezpieczenie istniejącego nabrzeża przed destrukcyjnym wpływem czynników zewnętrznych takich jak wody powierzchniowe stojące, wody opadowe i ewentualne przemieszczanie mas gruntu od strony skarpy. Brzeg jeziora zostanie umocniony palisadą, a skarpa siatką zabezpieczającą. Prace obejmą  infrastrukturę służącą obsłudze żeglarzy wodniaków (pomosty pływające wraz z infrastrukturą, slip, małe zaplecze sanitarne, mała architektura itp.). Inwestycja została zrealizowana.

 

Etap II B - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka. Projekt jest realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie z siedzibą w Warszawie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie Nr RPWM.06.02.02-28-0001/18-00 z dnia 29.11.2018 roku. Wartość ogółem inwestycji to ok. 72,73 mln złotych. Przewidywany termin zakończenia projektu: VI. 2021r.

Zrealizowane zostaną następujące inwestycje:

Przebudowa i umocnienie Kanału Szymońskiego. Kanał łączący Jezioro Szymon z Jeziorem Szymoneckim stanowiącym zatokę Jeziora Jagodne. Najdłuższy kanał mazurski na szlaku od Mikołajek do Giżycka w bardzo złym stanie technicznym. Przebudowa obejmie 2,36 km kanału.

Przebudowa i umocnienie części Kanału Giżyckiego/ Łuczańskiego. Łączy on jeziora Niegocin i Kisajno. Przechodzi przez zachodnią część Giżycka. Prace remontowe obejmą 2,13 km kanału.

Przebudowa i umocnienie Kanału Mioduńskiego. Kanał łączy jeziora Kotek i Szymon na szlaku od Mikołajek do Giżycka w bardzo złym stanie technicznym. Przebudowa obejmie 1,92 km kanału.

Przebudowa  i umocnienie Kanału Grunwaldzkiego. Kanał łączy jeziora Kotek i Tałtowisko na szlaku od Mikołajek do Giżycka jest w bardzo złym stanie technicznym. Przebudowa obejmie 0,47 km kanału.

Przebudowa  i umocnienie Kanału Tałckiego. Kanał łączy jezioro Tałtowisko z jeziorem Tałty na szlaku od Mikołajek do Giżycka jest w bardzo złym stanie technicznym. Przebudowa obejmie 1,6 km kanału.

 


 

Etap III - remont śluzy „Guzianka I”, remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa umocnień 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin. Projekt będzie realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie z siedzibą w Warszawie. Przewidywany termin zakończenia projektu: XII. 2021r.

Zrealizowane zostaną następujące inwestycje:

Remont śluzy „Guzianka I”. Śluza łączy główny system jezior mazurskich (przez jezioro Bełdany) z miastem Ruciane-Nida, z Jeziorem Nidzkim oraz z mniejszymi jeziorami Guzianka Mała i Guzianka Wielka (poziom wody wyższy o około 2 m, od większości zbiorników żeglownych w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich). Obiekt wymaga kompleksowego remontu. Długość śluzy, która musi zostać poddana remontowi to ok. 50 m.

Remont śluzy i jazu w Karwiku. Śluza jest elementem szlaku komunikującym Kanał Jegliński, a co za tym idzie Jezioro Roś z Jeziorem Seksty i dalej Jeziorem Śniardwy. Zakres rzeczowy planowanych prac obejmuje remont wrót, modernizację elektrycznych napędów wrót,wzmocnienie podłoża pod głowami, remont sterówki i ogrodzenia śluzy.

Udrożnienie szlaku wodnego poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami. Przedsięwzięcie to będzie realizowane na kilku odcinkach szlaku, w związku z tym będzie miało charakter multilokalizacyjny. Prace będą prowadzone w wyszczególnionych miejscach: Jez. Roś na połączeniu z Kanałem Jeglińskim, połączenie jez. Seksty z jez. Śniardwy, połączenie jez. Śniardwy z jez. Mikołajskim, jez. Tałtowisko na połączeniu z Kanałem Grunwaldzkim, na połączeniach jezior Kotek i Szymon z Kanałem Mioduńskim, wejście do Kanału Niegocińskiego z jez. Niegocin. Mielizny te zagrażają bezpieczeństwu żeglugi, szczególnie w latach suchych. Ich likwidacja wymaga wykonywania robót bagrowniczych. Prace obejmują pogłębienie wyżej wymienionych kanałów na szlaku WJM i ich połączeń z jeziorami, usunięcie mielizn i raf kamiennych, łącznie ok. 100 tys. m3.

Przebudowa zaplecza technicznego do obsługi szlaku w Mikołajkach (nabrzeże Jeziora Mikołajskiego) i Giżycku (nabrzeże Jeziora Niegocin) wraz z przebudową wyciągu dla statków (2 zadania inwestycyjne). Przebudowa brzegów (umocnienie, pogłębienie, przebudowa miejsc do cumowania jednostek, przebudowa wyciągu dla statków obsługi technicznej szlaku WJM) dotyczy terenów należących do RZGW, stanowiących zaplecze techniczne do obsługi całego szlaku WJM. Na planowanych do przebudowy i umocnienia nabrzeżach stacjonować będą jednostki wodne związane z utrzymaniem szlaku. Łączna długość planowanego do przebudowy nabrzeża to 650 m.

Przebudowa i umocnienie Kanału Piękna Góra. Kanał mazurski na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, w północnej części zatoki Tajt Kanał łączy Jezioro Tajty z Jeziorem Kisajno. Kanał w złym stanie technicznym. Przebudowa obejmuje 160 m umocnień kanału.

Przebudowa, udrożnienie i umocnienie Kanału Węgorzewskiego i rzeki Węgorapy na odcinku Jezioro Mamry – Węgorzewo. Jest to kanał, który wraz z rzeką stanową część głównego szlaku żeglownego WJM, tj. na podejściu od jez. Mamry do m. Węgorzewa. Jego długość wynosi 920 m, natomiast rzeki na tym odcinku 1020 m. Ponieważ kanał jak i umocnienia rzeki są w złym stanie technicznym, przebudowa obejmuje 920 m umocnień kanału i 1020 m rzeki.

Udrożnienie kanału Śniardwy – Roś. Kanał stanowi połączenie Jezior: Śniardwy – Roś, przy czym do żeglugi wykorzystywany jest odcinek do jazu w miejscowości Kwik. Zakres rzeczowy obejmuje udrożnienie lokalnych spłyceń, remont umocnień obok jazu w Kwiku na odcinku ok. 275 m.

 


7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

Projekt zidentyfikowany do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach Osi priorytetowej 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.1. Promocja gospodarcza regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr RPWM.01.04.01-28-0003/17-00 z dnia 30.06.2017 roku przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w partnerstwie z gminami Miasto Giżycko, Giżycko, Miłki, Ruciane-Nida, Orzysz, Mikołajki, Ryn, Pisz, Węgorzewo, Miasto Mrągowo, Mrągowo.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wartość ogółem projektu to ok. 55,606 mln złotych. Przewidywany termin zakończenia projektu: XII. 2019r.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do:

 • wzmocnienia rangi gospodarczej Wielkich Jezior Mazurskich w Polsce i zagranicą poprzez organizowanie i udział w przedsięwzięciach gospodarczych,
 • wzmocnienia kierunków i działań promocji gospodarczej branż oraz przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze WJM, realizowanych w sposób uporządkowany i konsekwentny, co przyczyni się do stworzenia silnego i jednolitego wizerunku Mazur, a także szeroko pojętego wzrostu gospodarczego obszaru,
 • repozycjonowania postrzegania wizerunku WJM nie tylko jako obszaru atrakcyjnego turystycznie, ale także tworzącego klimat dla inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości,
 • promocji potencjału gospodarczego, opartego na inteligentnych specjalizacjach Warmii i Mazur jako stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości rodzimych przedsiębiorstw.


Podstawowe założenia projektu to:

 •     promocja realizowana pod parasolem marki Wielkie Jeziora Mazurskie,
 •     koncentracja działań na promocji MŚP – stanowiących największy potencjał gospodarki WJM,
 •     wsparcie przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze WJM,
 •     kierowanie promocji na zewnątrz regionu.


Koncepcja promocji gospodarczej skupi się w dużym stopniu na branżach najbardziej perspektywicznych i specyficznych z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich – tzw. inteligentnych specjalizacjach – stanowiących fundament marki regionu – tj. ekonomii wody, produkcji żywności wysokiej jakości oraz drewnie i meblarstwie.

Wartość projektu to ok. 11,6 mln zł przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości ok. 9,6 mln zł. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019.

Kontynuacja MASTERPLANU dla Wielkich Jezior Mazurskich - ochrona wód powierzchniowych obszaru poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-ściekowej – Gmina Orzysz

Projekt zidentyfikowany do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach Osi priorytetowej 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne korzystanie z zasobów, Działania 5.2. Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Szacowana wartość projektu to ok. 21,97 mln zł przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości ok. 18,67 mln zł.

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska (poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych) oraz polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Orzysz.

Projekt zostanie zrealizowany w 2 etapach:

Etap I – Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków na terenie Miasta i Gminy Orzysz. Zostanie wybudowana nowa sieć wodno-kanalizacyjna w miejscowościach które nie dysponują instalacją sieci, jak równie zostanie rozbudowana już istniejąca sieć na terenie miasta Orzysz. Rozbudowa dotyczy miejscowości Orzysz, Mikosze, Grądy i Grądy Podmiejskie, Pianki, Gaudynki. Na terenie miasta Orzysz rozbudowa dotyczyć będzie ulic: Mazurska, Wyzwolenia, Wierzbińska, część Polnej i Leśnej.

Etap II – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Góra / Mikosze oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Orzyszu.


Cyfrowe Mazury

Aktualności z przebiegu realizacji projektu (link)

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie Nr RPWM.03.01.00-28-0009/16-00

Projekt zidentyfikowany do wdrożenia w trybie konkursowym z uwzględnieniem preferencji przyznanych przez Instytucję Zarządzającą programem w ramach Osi priorytetowej 3. Cyfrowy region, Działania 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu to ok. 8,3 mln zł przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości ok. 7,05 mln zł.

Projekt jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządu terytorialnego obszaru funkcjonalnego Wielkie Jeziora Mazurskie. Jest efektem współdziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru WJM. Projekt zakłada budowę rozwiązań e-administracji w 12 JST: gminy Węgorzewo, Pozezdrze, Giżycko, Miasto Giżycko, Miłki, Orzysz, Ruciane-Nida, Mikołajki, Mrągowo, Miasto Mrągowo, Ryn, Powiat Giżycki. Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie warmińsko-mazurskim.

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom oraz turystom obszaru funkcjonalnego WJM lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną.

Dla osiągnięcia założonego celu zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

 •     budowa sieci LAN,
 •     doposażenie infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji samorządowej,
 •     wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz platformy Cyfrowy Urząd,
 •     budowę publicznych miejsc dostępu do Internetu.
   

Studium wykonalności:

Część 1 dokumentu

Część 2 dokumentu

Część 3 dokumentu