kalendarz imprez

aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu-RZGW

 

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (prawo opcji) dla przebudowy i umocnienia 3 kanałów i rzeki Węgorapy (link do ogłoszenia)

Dotyczy projektu: "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap III – remont śluzy „Guzianka I”, remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin.

Projekt ujęty w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, stanowiącym zał. nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

Wynik postępowania na „Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (prawo opcji) dla  przebudowy i umocnienia 3 kanałów i rzeki Węgorapy”.

 

Ogłoszenie o zamówieniu-usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

„Dostawa oprogramowania portalu E-usług oraz oprogramowania szyny danych i zestawu konektorów do integracji portalu z systemem EZD PUW wraz z usługą hostingu, dostawa usługi bezpieczeństwa sieciowego, dostawa sprzętu i wyposażenia komputerowego serwerowego i sieciowego, dostawa punktów publicznego dostępu do sieci internet, usługa modernizacji sieci LAN, usługa szkolenia w zakresie obsługi portalu, świadczenie usługi wsparcia i serwisu.”

 

Numer referencyjny: WJM.271.5.2017

 

Numer ogłoszenia w Dz. U.: 2017/S 197-405047

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp.” oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Szczegółowy zakres prac do wykonania został określony w SIWZ.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu-usługi

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Kompleksowa usługa zarządzania projektem

Numer referencyjny: WJM.271.4.2017

 

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 209 tys. euro pn: „Kompleksowa usługa zarządzania projektem” / Numer referencyjny: WJM.271.4.2017

Termin składania ofert upływa w dniu 13 października 2017 r. o godzinie 11:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13 października 2017 r. o godzinie 12:00

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zaproszenie do składania ofert - Cyfrowe Mazury

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

na przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych dla projektu p.n: "Cyfrowe Mazury”

Termin składania ofert upływania dnia 26 września 2017 roku o godzinie 11:00.

Ogłoszenie o zamówieniu-usługi

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Kompleksowa usługa zarządzania projektem

Numer referencyjny: WJM.271.3.2017

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 209 tys. euro pn: „Kompleksowa usługa zarządzania projektem” / Numer referencyjny: WJM.271.3.2017

Termin składania ofert upływa w dniu 3 października 2017 r. o godzinie 11:30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 3 października 2017 r. o godzinie 12:00

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

zobacz wszystkie