kalendarz imprez

aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (EKSPERTYZA) - 7 CUDÓW MAZUR

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

na wykonanie dwuczęściowej niezależnej ekspertyzy w zakresie systemów obsługi inwestora, działań na rzecz wsparcia eksportu, współpracy B2A, A2A w 11 gminach z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego

dla projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu.

Termin składania ofert upływa dnia 19.12.2017 roku o godz. 11.00

Zapytanie ofertowe wraz z załacznikami

Zmiany i modyfikacje, pytania i odpowiedzi oraz wyjaśnienia do zapytania ofertowego

Zmiany i modyfikacje, pytania i odpowiedzi - 2017.12.15

Zapytanie ofertowe wraz z załacznikami - 2017.12.15

Uwaga! Termin składania ofert upływa dnia 20.12.2017 roku o godz. 11.00

Protokół z otwarcia ofert - 2017.12.20

Informacja o wyborze oferty - 2018.01.02

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - 7 CUDÓW MAZUR

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW) dla projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu.

Termin składania ofert upływa dnia 19.12.2017 roku o godz. 11.00

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Zmiany i modyfikacje:

Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załacznik nr 1 do wzoru umowy - 15.12.2017r.

Protokół z otwarcia ofert - 2017.12.19

Informacja o wyborze oferty - 2018.01.02

Ogłoszenie o zamówieniu-Miasto Giżycko

 

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim poprzez Budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim w Giżycku (link do ogłoszenia)

Dotyczy projektu: "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzickiego oraz brzegów rzeki Pisy" zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 6. Kultura i dziedzictwo Działanie: 6.2. Dziedzictwo naturalne Poddziałanie: 6.2.2. Szlaki wodne i nabrzeża.

Ogłoszenie o zamówieniu-RZGW

 

 

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II (link do ogłoszenia)

Dotyczy projektu: "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap I - budowa śluzy Guzianka II, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie- Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego.

 

Ogłoszenie o zamówieniu-usługi społeczne w rozumieniu ustawy PZP

Realizacja cyklu szkoleń w zakresie obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (zwanego dalej EZD) dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. „Cyfrowe Mazury” w ramach RPO WiM 2014-2020 działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych dla projektu p.n: "Cyfrowe Mazury”.

Postępowanie na usługi społeczne w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro

zobacz wszystkie