kalendarz imprez

aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa narzędzi TIK dla szkół gmin Mikołajki, Giżycko, Miłki

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

„Dostawa narzędzi TIK dla szkół gmin Mikołajki, Giżycko, Miłki”

Numer referencyjny: WJM. 271.2.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego do szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się na terenie gmin Mikołajki (SP Woźnice, Gimnazjum w Mikołajkach), Giżycko (SP Upałty, Gimnazjum Bystry), Miłki (SP Rydzewo, SP Miłki, Gimnazjum w Miłkach). Zamówienie obejmuje transport sprzętu na miejsce przeznaczenia oraz konfigurację i uruchomienie zakupionego wyposażenia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Załączniki:

SIWZ

Załącznik nr 1 - 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załacznik nr 7 do SIWZ

 

Odpowiedzi na pytania i zmiany w SIWZ:

Odpowiedzi na pytania

Siwz - 19.02.2018

Załączniki 1, 1a, 3 do SIWZ

Załacznik nr 5 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania zadane w dn. 19.02.2018

 

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

 

Odpowiedzi na pytania i zmiany w SIWZ - 22.02.2018

Załacznik nr 5 do SIWZ

SIWZ [aktualizacja terminu składania ofert]

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert - 2018.02.26

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2018.03.16

Ogłoszenie o zamówieniu-Gmina Pisz

 

 

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budowę kładki pieszej pod mostem kolejowym (link do ogłoszenia)

Dotyczy projektu: "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzickiego oraz brzegów rzeki Pisy" zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 6. Kultura i dziedzictwo Działanie: 6.2. Dziedzictwo naturalne Poddziałanie: 6.2.2. Szlaki wodne i nabrzeża.

Ogłoszenie o zamówieniu-Miasto Giżycko

 

 

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim poprzez budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim w Giżycku (link do ogłoszenia)

Dotyczy projektu: "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzickiego oraz brzegów rzeki Pisy" zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 6. Kultura i dziedzictwo Działanie: 6.2. Dziedzictwo naturalne Poddziałanie: 6.2.2. Szlaki wodne i nabrzeża.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (BADANIA TRACKINGOWE) - 7 CUDÓW MAZUR

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

na przeprowadzenie badań trackingowych w zakresie promocji gospodarczej obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

dla projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu.

Termin składania ofert upływa dnia 02.02.2018 roku o godz. 11.00

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania i odpowiedzi - 2018.01.31

Pytania i odpowiedzi - 2018.02.01

ZMIANY I MODYFIKACJE

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (zmodyfikowany formularz ofertowy) - 2018.02.01

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Protokół z otwarcia ofert - 2018.02.02

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze oferty - 2018.02.19

Ogłoszenie o zamówieniu-Opracowanie dokumentacji dla projektu pn. "MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA PROJEKTU PN. "MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA"

Numer referencyjny: WJM.271.1.2018

Numer ogłoszenia w Dz. U.: 2018/S 010-018541

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji dla projektu pn. "Mazurska Pętla Rowerowa". Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek, dla odcinków o łącznej o długości około 0,4 km zlokalizowanych na terenie dróg będących w administracji Gddkia, wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwalających na wykonanie inwestycji, w zależności od potrzeb: w trybie zgłoszenia, decyzji pozwolenia na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

zobacz wszystkie