kalendarz imprez

aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU) - 7 CUDÓW MAZUR

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

na przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu.

Zapytanie ofertowe wraz z załacznikami

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert - 2018.03.19

 

INFORMACJA Z WYBORU OFERT

Informacja z wyboru ofert - Część I - 2018.04.11

Informacja o unieważnieniu postępownaia - Część II - 2018.04.19

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ORGANIZACJA SYSTEMATYCZNEGO UDZIAŁU UCZESTNIKÓW W WYDARZENIACH O CHARAKTERZE GOSPODARCZYCM) - 7 CUDÓW MAZUR

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

na organizację systematycznego udziału uczestników w wydarzeniach o charakterze gospodarczym dla projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu.

Zapytanie ofertowe wraz z załacznikami

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania i odpowiedzI - 2018.03.12

Pytania i odpowiedzi, część 2 - 2018.03.12

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT / ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informacja z otwarcia ofert wraz z zawiadomieniem o unieważnieniu postępowania - 2018.03.19

Dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK oraz dostosowanie infrastruktury sieciowo-usługowej szkół gmin Mikołajki, Giżycko, Miłki

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

„Dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK oraz dostosowanie infrastruktury sieciowo-usługowej szkół gmin Mikołajki, Giżycko, Miłki”

Numer referencyjny: WJM.271.3.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawafabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się na terenie gmin Mikołajki (SP Woźnice, Gimnazjum w Mikołajkach), Giżycko (SP Upałty, Gimnazjum Bystry), Miłki (SP Rydzewo, SP Miłki, Gimnazjum w Miłkach). Zamówienie obejmuje transport sprzętu na miejsce przeznaczenia oraz konfigurację i uruchomienie zakupionego wyposażenia wraz z montażem niezbędnych odcinków sieci internetowej.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia przekraczającej kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - SPROSTOWANIE / OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI

 

Załączniki:

SIWZ

Załaczniki do SIWZ

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania i odpowiedzi - 2018.03.21

Pytania i odpowiedzi - 2018.03.27

 

ZMIANY I MODYFIKACJE

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - 2018.03.23

Sprostowanie / Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (Nr w Dz. U. UE 2018/S 060-132423)

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert - 2018.04.04

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 2018.04.09

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA / WYNIKI POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia / Wyniki postępowania - 2018.04.11

Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowa organizacja spotkań

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA SPOTKAŃ

Numer referencyjny: WJM.271.4.2018

Numer ogłoszenia w BZP: 520890-N-2018 z dnia 21.02.2018r.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. kompleksowa organizacja cyklu 32 spotkań mających na celu włączenie interesariuszy projektu do opracowania wymogań, procedur dla Mazurskiego Systemu Obsługi Inwestora i Eksportera (MSOIiE) oraz wspólnego opracowania i projektowania wymagań dla usługi Systemu Informacji Gospodarczej (SIG) - Część I;

2. opracowanie i zorganizowanie cyklu spotkań 15 jednodniowych spotkań pn. Mazury to Biznes w okresie realizacji projektu po 20 uczestników na spotkanie; służące promocji gospodarczej regionu, linkowaniu przedsiębiorców, budowaniu łańcuchów powiązań / kooperacji podmiotów gospodarczych - Część I;

- w ramach projektupn. 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr RPWM.01.04.01-28-0003/17-00 z dnia 30.06.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu-Gmina Pisz

 

 

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usunięcie 70 szt. drzew rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Pisz

Link do ogłoszenia

Dotyczy projektu: "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzickiego oraz brzegów rzeki Pisy" zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 6. Kultura i dziedzictwo Działanie: 6.2. Dziedzictwo naturalne Poddziałanie: 6.2.2. Szlaki wodne i nabrzeża.

zobacz wszystkie