kalendarz imprez

aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie i zorganizowanie cyklu 15 spotkań

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OPRACOWANIE I ZORGANIZOWANIE CYKLU 15 SPOTKAŃ

Numer referencyjny: WJM.271.7.2018

Numer ogłoszenia w BZP: 540331-N-2018 z dnia 05.04.2018r.

Przedmiotem zamówienia jest:

opracowanie i zorganizowanie cyklu spotkań 15 jednodniowych spotkań pn. Mazury to Biznes w okresie realizacji projektu po 20 uczestników na spotkanie; służących promocji gospodarczej regionu, linkowaniu przedsiębiorców, budowaniu łańcuchów powiązań / kooperacji podmiotów gospodarczych

- w ramach projektupn. 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr RPWM.01.04.01-28-0003/17-00 z dnia 30.06.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowa organizacja cyklu 32 spotkań

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA 32 SPOTKAŃ

Numer referencyjny: WJM.271.6.2018

Numer ogłoszenia w BZP: 539474-N-2018 z dnia 03.04.2018r.

Przedmiotem zamówienia jest:

kompleksowa organizacja cyklu 32 spotkań mających na celu włączenie interesariuszy projektu do opracowania wymagań, procedur dla Mazurskiego Systemu Obsługi Inwestora i Eksportera (MSOIiE) oraz wspólnego opracowania i projektowania wymagań dla usługi Systemu Informacji Gospodarczej (SIG)

- w ramach projektupn. 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr RPWM.01.04.01-28-0003/17-00 z dnia 30.06.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu-Miasto Giżycko

 

 

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim poprzez budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim w Giżycku (link do ogłoszenia)

Dotyczy projektu: "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzickiego oraz brzegów rzeki Pisy" zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 6. Kultura i dziedzictwo Działanie: 6.2. Dziedzictwo naturalne Poddziałanie: 6.2.2. Szlaki wodne i nabrzeża.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU) - 7 CUDÓW MAZUR

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

na przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu.

Zapytanie ofertowe wraz z załacznikami

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert - 2018.03.19

 

INFORMACJA Z WYBORU OFERT

Informacja z wyboru ofert - Część I - 2018.04.11

Informacja o unieważnieniu postępownaia - Część II - 2018.04.19

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ORGANIZACJA SYSTEMATYCZNEGO UDZIAŁU UCZESTNIKÓW W WYDARZENIACH O CHARAKTERZE GOSPODARCZYCM) - 7 CUDÓW MAZUR

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

na organizację systematycznego udziału uczestników w wydarzeniach o charakterze gospodarczym dla projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu.

Zapytanie ofertowe wraz z załacznikami

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania i odpowiedzI - 2018.03.12

Pytania i odpowiedzi, część 2 - 2018.03.12

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT / ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informacja z otwarcia ofert wraz z zawiadomieniem o unieważnieniu postępowania - 2018.03.19

zobacz wszystkie