kalendarz imprez

aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ - ETAP III

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ "ETAP III"

Numer referencyjny: WJM.271.16.2018

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2018/S 174-393803 z dnia  11.09.2018r.

Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę szlaków rowerowych o długości około 91 km (łącznie z drogami krajowymi i wojewódzkimi), którego trzon tworzą poniższe typy rozwiązań projektowych (tzw. projektowane odcinki inwestycyjne):

a) ścieżki rowerowej (lub pasów rowerowych) o nawierzchni:

·         asfaltowejo szerokości 2.5 metra przysuniętą do jezdni i o szerokości 2,0 metrów – odsunięta od jezdni,

·         z kostki betonowej,

·         szutrowej;

b) wykonanie ciągu pieszo - rowerowego o nawierzchni:

·         asfaltowej o zmiennej szerokości od 2,5 do 3,5 metra, przysunięty do jezdni,

·         z kostki betonowej o szerokości 3 metrów i doprowadzeniem;

·         adaptacja istniejącego chodnika – wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem z kostki betonowej - ścieżka rowerowa asfaltowa o szer. 2,5 m i przylegający do niej chodnik z kostki betonowej, o szer. 1,5 m

c) przebudowa istniejących odcinków dróg szutrowych/gruntowych do szerokości 4,5 m (w pasie o szerokości 1,5 m wykorzystywanym przez rowerzystów i pozostałych 3 m tworzących jeden pas ruchu przeznaczony do ruchu w obu kierunkach;

d) wprowadzenie ruchu rowerowego na zasadach ogólnych poprzez oznakowanie trasy;

e) rowerowej w obszarze istniejącej jezdni.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK do szkół: Gmina Giżycko - SP Bystry i SP Wilkasy, Powiat Mrągowski – SP ZOS „BAZA” Mrągowo i I LO oraz Powiat - Giżycki II LO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

„Dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK do szkół: Gmina Giżycko - SP Bystry i SP Wilkasy, Powiat Mrągowski - SP ZOS "BAZA" Mrągowo i I LO oraz Powiat Giycki - II LO”

Numer referencyjny: WJM.271.15.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawafabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących znajdujących się na terenie Gminy Giżycko (SP Bystry i SP Wilkasy), Powiatu Mrągowskiego ( SP ZOS "BAZA" Mrągowo i I LO w Mrągowie) oraz Powiatu Giżyckiego (II LO w Giżycku). Zamówienie obejmuje transport sprzętu na miejsce przeznaczenia oraz konfigurację i uruchomienie zakupionego wyposażenia wraz z montażem niezbędnych odcinków sieci internetowej.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia przekraczającej kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2018/S 162-370039

ZAŁĄCZNIKI

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 JEDZ

Załącznik nr 2 oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 4 Oferta

Załącznik nr 5 Formularz cenowy

Załącznik nr 6 Wzór umowy

Załącznik nr 7 Wykaz dostaw

 

SPROSTOWANIE - OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI Dz.U. UE

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 1 wysłane 27.08.2018

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2 wysłane 27.08.2018

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 3 wysłane 10.09.2018

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 4 wysłane 28.09.2018

 

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkwoych informacji nr 1 opublikowane 29.08.2018

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkwoych informacji nr 2 opublikowane 29.08.2018

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 3 opublikowane 13.09.2018

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 4 opublikowane 03.10.2018

 

ZMIANY I MODYFIKACJE

Zmiana SIWZ 27.08.2018

Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ - 10.09.2018

Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ - 28.09.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert - 10.10.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty Część 1

Zawiadomienie o wyborze oferty Część 2

Zawiadomienie o wyborze oferty Część 3

Zawiadomienie o wyborze oferty Część 4

Zawiadomienie o wyborze oferty Część 5

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 2018/S 227-519067

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ "ETAP I, II i IV"

Numer referencyjny: WJM.271.14.2018

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2018/S 159-363731 z dnia 21.08.2018r.

Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę  szlaków rowerowych o długości około 210 km (łącznie z drogami krajowymi i wojewódzkimi), którego trzon tworzą poniższe typy rozwiązań projektowych (tzw. projektowane odcinki inwestycyjne):

a) ścieżki rowerowej (lub pasów rowerowych) o nawierzchni:

·         asfaltowejo szerokości 2.5 metra przysuniętą do jezdni i o szerokości 2,0 metrów – odsunięta od jezdni,

·         z kostki betonowej,

·         szutrowej;

b) wykonanie ciągu pieszo - rowerowego o nawierzchni:

·         asfaltowej o zmiennej szerokości od 2,5 do 3,5 metra, przysunięty do jezdni,

·         z kostki betonowej o szerokości 3 metrów i doprowadzeniem;

·         adaptacja istniejącego chodnika – wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem z kostki betonowej - ścieżka rowerowa asfaltowa o szer. 2,5 m i przylegający do niej chodnik z kostki betonowej, o szer. 1,5 m

c) przebudowa istniejących odcinków dróg szutrowych/gruntowych do szerokości 4,5 m (w pasie o szerokości 1,5 m wykorzystywanym przez rowerzystów i pozostałych 3 m tworzących jeden pas ruchu przeznaczony do ruchu w obu kierunkach;

d) wprowadzenie ruchu rowerowego na zasadach ogólnych poprzez oznakowanie trasy;

e) rowerowej w obszarze istniejącej jezdni.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu-Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 

 

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida – miasto przy ul. Guzianka (link do ogłoszenia)

Dotyczy projektu: "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap I - budowa śluzy Guzianka II, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie- Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego.

 

Ogłoszenie o zamówieniu-Pełnienie nadzoru autorskiego-Miasto Giżycko

 

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim poprzez budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim w Giżycku (link do ogłoszenia)

Dotyczy projektu: "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzickiego oraz brzegów rzeki Pisy" zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 6. Kultura i dziedzictwo Działanie: 6.2. Dziedzictwo naturalne Poddziałanie: 6.2.2. Szlaki wodne i nabrzeża.

zobacz wszystkie