kalendarz imprez

aktualności

Zapytanie ofertowe - Gmina Miejska Giżycko

 

 

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe -  pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi, część II - pełnienie czynności nadzoru autorskiego

Pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi, część II - pełnienie czynności nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskichbwraz z budową śluzy "Guzianka II i remontem śluzy "Guzianka I" /Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Nieghocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy" (link do ogłoszenia)

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu-Gmina Miejska Giżycko

 

 

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa nabrzeży basenu portu śródlądowego w Giżycku w ramach projektu pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy” (link do ogłoszenia)

 

Ogłoszenie o zamierze przeprowadzenia dialogu technicznego

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

ZWIĄZANEGO Z PRZYGOTOWANIEM PROCEDURY PRZETARGOWEJ NA BUDOWĘ MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

Numer referencyjny: WJM.271.16.2018

Cel dialogu:

1. Przeprowadzenie analiz przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań z innymi rozwiązaniami technicznymi/technologicznymi pozwalającymi na optymalizację kosztów;

2. Skonfrontowanie potrzeb Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z możliwościami ich realizacji przez rynek potencjalnych wykonawców;

3. Przeprowadzenie analizy zapisów wcześniejszych procedur przetargowych, które miały wpływ na krąg  potencjalnych wykonawców oraz elementy cenotwórcze;

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. "7 CUDÓW MAZUR - PROMOCJA GOSPODARCZA OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH"

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

na przeprowadzenie szkolenia dla Uczestników projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu.

Ogłoszenie nr 1151075 z dnia 23.11.2018r / Baza konkurencyjności

Zaproszenie do składania ofert / zapytanie ofertowe z dnia 23.11.2018r.

Załaczniki nr 1 - 5 do Zaproszenia do składania ofert (zapytania ofertowego)

 

PYTANIA / ODPOWIEDZI, ZMIANY I MODYFIKACJE

Ogłoszenie nr 1151075 z dnia 23.11.2018r / Baza konkurencyjności - zmiana z dnia 30.11.2018

Pytania / odpowiedzi, Zmiana treści Zaproszenia do składania ofert w ramach zapytania ofertowego, Zmiana ogłoszenia - 2018.11.30

Załączniki nr 1-5 do Zaproszenia do składania ofert (zapytania ofertowego) - 2018.11.30

 

WYBÓR OFERTY

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu-Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, objętymi inwestycją "Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgornii (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowej na drodze powiatowej Nr 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane-Nida - miasto przy ul. Guzianka (link do ogłoszenia)

Dotyczy projektu: "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap I - budowa śluzy Guzianka II, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie- Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego.

zobacz wszystkie